PRIVACY VERKLARING


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29.03.2020
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking
TOP WORKS BV verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten- en orderbeheer, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
De contactpersoon voor de databank en de verwerking van de persoonsgegevens is de heer Tom Van de Perre
Voor verdere informatie kunt u terecht bij info.topworks@gmail.com

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van :

 • artikel 6.1. B : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)

 • artikel 6.1. F : noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden. Het betreffen de dienstverleners waarop wij beroep doen (boekhouding, advocaat, het verzorgen van de internetomgeving, …)
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Uw gegevens worden geenszins verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen dewelke zijn gevestigd buiten de EU.

Bewaarperiode
Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan te wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, 10 jarige aansprakelijkheid)

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

PRIVACY VERKLARING
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info.topworks@gmail.com

  Invullen van formulieren via de website

  Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan

  Facebook

  Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

  Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

  Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

  Klachten

  Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

  Wijziging van dit Privacy- en Cookiesbeleid

  Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy- en Cookiesbeleid op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van de website kennis van krijgt. U kan de laatste versie van ons Privacybeleid op ieder ogenblik terugvinden op onze website.

© 2021 All rights reserved.